محک
شما اینجا هستید: مکالمه / مکالمه ترمیک تابستان ۹۶

 • Starter فشرده هفت هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 10تیر

  شهریه دوره: 370,000تومان

  • شنبه

  • دوشنبه

  • چهارشنبه

 • Starter فشرده هفت هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 11تیر

  شهریه دوره: 370,000تومان

  • یکشنبه

  • سه شنبه

  • پنج شنبه

 • Starter فشرده هفت هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 10تیر

  شهریه دوره: 370,000تومان

  • شنبه

  • دوشنبه

  • چهارشنبه

 • Starter نیمه فشرده ده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 11تیر

  شهریه دوره: 370,000تومان

  • یکشنبه

  • سه شنبه

 • Starter نیمه فشرده ده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 17تیر

  شهریه دوره: 370,000تومان

  • شنبه

  • چهارشنبه

 • Starter نیمه فشرده ده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 17 تیر

  شهریه دوره: 370,000تومان

  • شنبه

  • دوشنبه

 • Starter نیمه فشرده ده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 15:00 تا 16:30

  شروع دوره: 15تیر

  شهریه دوره: 370,000تومان

  • پنج شنبه

  • جمعه

 • Elementary فشرده هشت هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 10تیر

  شهریه دوره: 430,000تومان

  • شنبه

  • دوشنبه

  • چهارشنبه

 • Elementary فشرده هشت هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 11تیر

  شهریه دوره: 370,000تومان

  • یکشنبه

  • سه شنبه

  • پنج شنبه

 • Elementary نیمه فشرده دوازده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 11تیر

  شهریه دوره: 430,000تومان

  • یکشنبه

  • سه شنبه

 • Elementary نیمه فشرده دوازده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 10تیر

  شهریه دوره: 430,000تومان

  • شنبه

  • دوشنبه

 • Elementary نیمه فشرده دوازده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 20تیر

  شهریه دوره: 430,000تومان

  • یکشنبه

  • سه شنبه

 • Elementary نیمه فشرده دوازده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 21تیر

  شهریه دوره: 430,000تومان

  • شنبه

  • چهارشنبه

 • Elementary نیمه فشرده دوازده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 15:00 تا 18:30

  شروع دوره: 15تیر

  شهریه دوره: 430,000تومان

  • پنج شنبه

  • جمعه

 • Pre-Intermediate نیمه فشرده چهارده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 15:30 تا 19:00

  شروع دوره: 18تیر

  شهریه دوره: 530,000تومان

  • شنبه

  • چهارشنبه

 • Pre-Intermediate نیمه فشرده چهارده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 11تیر

  شهریه دوره: 460,000تومان

  • یکشنبه

  • سه شنبه

 • Pre-Intermediate نیمه فشرده چهارده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 18تیر

  شهریه دوره: 460,000تومان

  • یکشنبه

  • سه شنبه

 • Pre-Intermediate نیمه فشرده چهارده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 10تیر

  شهریه دوره: 460,000تومان

  • شنبه

  • دوشنبه

 • Pre-Intermediate نیمه فشرده چهارده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 22تیر

  شهریه دوره: 460,000تومان

  • پنج شنبه

  • جمعه

 • Intermediate فشرده چهارده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 10تیر

  شهریه دوره: 460,000تومان

  • شنبه

  • دوشنبه

  • چهارشنبه

 • Intermediate نیمه فشرده چهارده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 14مرداد

  شهریه دوره: 460,000تومان

  • شنبه

  • دوشنبه

 • Intermediate نیمه فشرده چهارده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 10تیر

  شهریه دوره: 460,000تومان

  • شنبه

  • چهارشنبه

 • Upper-Intermediate فشرده چهارده هفته ای

  ساعت تشکیل کلاس: 9:00 تا 13:00

  شروع دوره: 28خرداد

  شهریه دوره: 530,000تومان

  • یکشنبه

  • سه شنبه

  • پنج شنبه

 • Intermediate فشرده

  ساعت تشکیل کلاس: 16:30 تا 20:30

  شروع دوره: 11تیر

  شهریه دوره: 460,000تومان

  • یکشنبه

  • سه شنبه

  • پنج شنبه

کلاس های ترمیک موسسه نام آوران زبان آموخته ترم تابستان۹۶

آموزش هر کتاب در یک ترم  جهت صرفه جویی در زمان یادگیری

دیگر مطالب فن ترجمه:

کلیه حقوق این وب سایت برای مؤسسه فرهنگی آموزشی نام آوران زبان آموخته محفوظ می باشد.

طراحی و برنامه نویسی: گروه برنامه نویسی همپا